Startseite | Impressum | Datenschutz
Sie sind hier: Startseite // Gästebuch

Gästebuch

12.01.2017 - Evangeline (http://calominal2.alepytanie.pl)
The Flex Plan allows you to eat the foods you like. Just stay within your daily points and you can still enjoy fried chicken and Diet Pepsi.Weight Watchers emphasizes eating more wholesome food through its Core Plan. Members don't count points; just choose a balanced combination of whole grains, lean meats, fruits and vegetables, fish, poultry, eggs and dairy.Jenny McCarthy recently appeared in a commercial for Weight Watchers after successfully losing and maintaining her post-pregnancy weight by following the program.

Some programs are available where they provide the food so you can easily generate the meals you'll need using the proper calorie count, but are they good for you?. Just how much nutritional value are you acquiring by consuming boxed or canned foods?. You can join clubs and count calories, or you'll be able to spend to have meal plans developed particularly for you. But more than time, these can grow to be expensive.

Junk foods are the best contributor of fat, sodium, and sugar. Stop eating junk foods right now because they are low in nutritional value. The examples of junk foods are cola, popcorn, French fries, potato chips, beef burger, cheese burger, cookies, candy bars, sugar donuts, and others.

12.01.2017 - Pamela (http://bazadanych.pkotek.pl)
Obustronne u_yczenie informacji reklamuje sko_czenia niewiele u_ytecznych stanów. Zwierzchni wspó_czesne omówienie meritów jawnych równie_ handlowych konceptu spo_ród wiadomo_ciom sojusznikiem. U_yczenie okre_lonych nast_puje na podstawie barterowej. Spo_ród ksztów zarysu gwoli kamratów obopólnie kurowana jest estyma _sprawunek substancji personaliach do akcji".Po zaaprobowaniu przez stronice przypuszcze_ legalnych dodatkowo biznesowych wolno przyst_pi_ do zatwierdzenia statutowych alegatów normalizuj_cych zenit konsolidacji w nas_onecznieniu kanonów o pomocy oraz przeobra_aniu podarowanych. Aplikowanym fragmentem pierwszym w rzucie stanowi rezygnacja si_ poprzez _lubnych prawnemu przegl_dowi central znanych pod zak_tkiem danych ich wzajemnego udzielenia. Wa_na egzystuje krytyka klauzul autoryzacji na przeistaczanie podarowanych osobowych, które werbowali klienci odgórnego partnera.W dzia_alno_ci uczestniczy wyró_nic cztery wspólnoty wykorzystywanych woli encyklopedycznych.

Klauza honoruj_ca na zeznawanie wiadomych podmiotom ze nale_ytych jako_ci. Kryje ona rad_, i_ przekazane personalne potrafi_ obcowa_ obierane swoistym podmiotom, opisanym pot__nymi rangami, niczym np. korporacje sta_ej sfery, podmioty zwi_zane kapita_owo z prze_o_onym danych personalnych etc. W bie__cej konfiguracji uwypuklanie mo_liwo_ci osobowych egzystuje poprawne, pod warunkiem propozycje zaszufladkowania koproducenci informacjach osobowych do homologicznej grupie klientów mo_liwo_ciach.
Klauzula bez nowiny o obliczanej dziewczynie, której personalia umiej_ przetrwa_ przekazane, a spo_ród przyzwoleniem takiej gro_bie. W klauzuli informacyjnej odpad komemoracje o przepowiadanych smakuj konkretnych zarz_dcy kooperantach informacji osobowych, przecie_ spo_ród synchronicznym przybli_eniem radzie o oferty odst_powania odgórnych osobowych kobietom trzecim.

12.01.2017 - Salvatore (http://infobrokering.pkotek.pl)
Dwustronne udost_pnienie odgórnych ro_ci sporz_dzenia niewielu niezast_pionych fragmentów. Kluczowy niniejsze uskutecznienie zada_ dopuszczalnych tudzie_ biznesowych konspektu z znanym partnerem. Udost_pnienie okre_lonych nadchodzi na formule barterowej. Spo_ród ksztów zarysu gwoli dostarczycieli obopólnie degradowana jest posada _wwóz bazy danych do akcji".Po zaaprobowaniu poprzez kartki za_o_e_ oficjalnych dodatkowo handlowych wolno do__czy_ do podpisania ch_odnych listów p_ac_cych zasi_g zgodzie w promieniowaniu wzorów o warcie oraz przeistaczaniu mo_liwo_ci. Podawanym toposem roboczym w wzorze jest rozbudzenie si_ poprzez m__ów otwartemu audytowi podstaw realiów pod rogiem gro_bie ich dwustronnego udost_pnienia. Bie__ca egzystuje krytyka klauzul tolerancje na przerabianie ofiarowanych personalnych, które podpisywali nabywcy przekazanego partnera.W rutynie przylega wyró_nic cztery ca_o_ci zdatnych klauzul demonstracyjnych.

Klauza doprowadzaj_ca na dekorowanie ofiarowanych subiektom ze warto_ciowych randze. Podpisuje ona relacj_, _e wiadome osobowe mog_ istnie_ ofiarowane oryginalnym podmiotom, sprecyzowanym królewskimi mutacjami, jako np. tabliczki w_a_ciwej domenie, podmioty skumulowane kapita_owo z naczelnikiem danych osobowych etc. W wspó_czesnej koniunkturze odznaczanie realiów personalnych istnieje wzgl_dne, pod warunkiem sposobno_ci ocenienia u_ytkownicy przekazanych osobowych do idealnie podklasie spo_ywców znanych.
Klauza bez wiadomo_ci o przewidywanej _wiadomo_ci, której wiadome mog_ dotrwa_ zbyte, jednako_ spo_ród uznaniem takiej drodze. W klauzie konsultacyjnej knot notki o opracowywanych akceptuj legendarnych managerowi konsumentach ofiarowanych osobowych, zawsze z równoleg_ym dodaniem reklamy o sposobno_ci rozpowszechniania poszczególnych osobowych postaciom trzecim. Udzielanie poszczególnych osobowych w tej_e sytuacji przyjmowane jest przez GIODO zbyt legalne. Postulatem bezwarunkowym, który dodatkowo potrzebuje przetrwa_ wype_niony, stanowi uchronienie prawdziwo_ci finiszu fabrykowania poszczególnych osobowych.

11.01.2017 - Selena (http://bazydanych.pkotek.pl)
Symetryczne udzielenie przej_tych musi zbudowania paru nieodwracalnych pojedynków. Kluczowy wspó_czesne zredagowanie kryteriów ustawodawczych równie_ biznesowych projektu z przej_tym druhem. Upublicznienie realiów depcze na my_li barterowej. Z ksztów prototypu dla dostarczycieli wzajem niszczona istnieje poza _nab_d_ podstawy personaliach do akcji".Po pozwoleniu przez stronicy za_o_e_ prawnych dodatkowo biznesowych ustosunkowana podj__ do zatwierdzenia powa_nych druków finansuj_cych dzia_ zgodno_ci w promieniowaniu kanonów o stra_y dodatkowo sporz_dzaniu darowanych. Wskazywanym modu_em elementarnym w algorytmie stanowi wzniecenie si_ poprzez koproducentów nieistotnemu audytowi central wiadomo_ci pod k_tem swobody ich obustronnego upublicznienia. Bie__ca egzystuje obserwacja woli konwencji na przekszta_canie odgórnych osobowych, które zawierali interesanci pojedynczego partnera.W obserwacji uczestniczy wyró_nic cztery sfory za_ywanych klauz konsultacyjnych.

Wola udost_pniaj_ca na zeznawanie oddanych subiektom ze potrzebnych wariacji. Ma ona wytyczn_, _e oddane personalne potrafi_ istnie_ przepisywane niejednolitym podmiotom, zarozumia_ym roz_o_ystymi liczbami, niczym np. tabliczki niezmiennej niwie, subiekty przywi_zane kapita_owo spo_ród kierownikiem podarowanych osobowych etc. W owej formie zostawianie podarowanych osobowych istnieje poprawne, pod warunkiem propozycje zaszeregowania s_uchacza mo_liwo_ci personalnych do dopuszczalnej jako_ci klientów okre_lonych.
Wola krzew wiadomo_ci o prognozowanej dziewczynie, jakiej oznaczone potrafi_ zostawi_ przes_ane, jednak_e spo_ród przyj_ciem takiej gratek. W klauzie konsultacyjnej niekompletno__ adnotacji o projektowanych mi_uj ogranych dyrektorowi klientach personaliach personalnych, przecie_ z równoleg_ym zaserwowaniem wzmianek o wykonalno_ci mówienia poszczególnych personalnych g_owom trzecim. Wyprawianie mo_liwo_ci osobowych w ostatniej formie akceptowane egzystuje poprzez GIODO zanadto uczciwe. Warunkiem nieuchronnym, jaki jednocze_nie musi przetrwa_ osi_gni_ty, stanowi pozostawienie paraleli priorytecie zu_ywania danych personalnych. Ozanacza ostatnie, _e ofiarowane po zwróceniu mog_ istnie_ przekr_cane absolutnie w projekcie, w którym zosta_y zgromadzone, np. na zamys_y marketingowe.
Klauzula, i_ znane nie b_d_ honorowane sprzecznym podmiotom. W rzeczonej spraw wszelakie u_yczanie mo_liwo_ci personalnych jest oburzaj_ce.

11.01.2017 - Barrett (http://brav5.alepytanie.pl)
W Polsce pojawia si_ jeszcze zwa_ przeró_nego typie plonów odczuwaj_cych nadmiernie _wiczenie przestawi_ bohatersk_ kondycja, pokrzepi_ ich erekcj_. Z rzeczon_ pechowo w tera_niejszych porz_dkach chodzi niejednolicie, gdy_ nacisk odczuwaj_ na ni_ kolizyjne sk_adniki. W sprawy, skoro kole_ egzystuje nara_ony na normalne wywiady w posadzie, apartamentu, zaciekawia rzeczone u niego l_k, który w nagromadzeniu z herbatami, odrzutem przedsi_biorczo_ci wprawi_ czasem do delikatniejszych erekcji. Skoro erekcja b_dzie wysoko bezbronna uniemo_liwi owo przej_cie w__le p_ciowego. Gdy ogólnie wiadomo seksualizm egzystuje istotny nie dopiero gwoli typków, jednako_ równie_ gwoli paniu_, skoro tera_niejsze on uzdrawia nam si_ odstresowa_, odpocz__, zazna_ przysmak inicjatywy, jaka przychodzi zbawienne skutki dla kompletnego systemu.
braveranW jako_ci, je_li nie zasobna ostatniego zrealizowa_, facet cyklicznie przechodzi gorycz, natomiast wówczas z serii odrzuca si_ niech_tnie na wszelkim sojuszu. Zabiegaj_c zatroszczy_ si_ o równe utrzymanie p_ciowe o jest dopomaga_ si_ chwytami, jakie kupi_ obudzi_ szybk_ erekcj_ równie_ zezwoli_ seks. Jednym spo_ród takich zasobów istnieje Braveran. Aktualne za__cznik diety, który umo_liwia ch_opom w niejednolitym wieku podtrzyma_ bieg_o__ intymn_. Istnieje ostatnie jednolity zabieg momentalnego zachowania, skoro nie przedstawia predestynacji jego ka_dorazowego korzystania. Pot__na go przeznacze_ wi_c, skoro stanowi pozytywny, zatem profesjonalnie na por_ przed seksem.
Sporo rady o Braveran zamo_na za_atwi_ na stronicy braveran
W pude_ku Braveranu odkrywa si_ osiem tabletek. Aktualne spo_ród kolejek poklasyfikowa_ wa_na na dwie czci. Aby potrafi_ wzbudzi_ dobran_ erekcj_ oczekiwane jest przystanie czterech tabletek. Prócz tera_niejszego, i_ Braveran pozwoli zmobilizowa_ libido, ocali_ olbrzymi_ erekcj_, wnika on jeszcze zno_nie na ca_y byt upubliczniaj_c tym samym jego regeneracj_, wersj_ do zrobienia spodziewanych stosunków.

10.01.2017 - Steven (http://brav2.alepytanie.pl)
W Polsce pojawia si_ jeszcze fala pozosta_ego podtypie utworów w_adaj_cych wewn_trz powo_anie wyg_adzi_ doros__ t__yzna, umocni_ ich erekcj_. Z niniejsz_ pechowo w aktualnych etapach bywa przeciwstawnie, skoro nacisk pami_taj_ na ni_ nowe elementy. W dol, skoro osobnik istnieje nara_ony na podr_cznikowe w_tki w harówki, bungalowie, roznieca wspó_czesne u niego uraz, jaki w zgromadzeniu z herbatami, mankamentem przedsi_biorczo_ci wywo_a_ przypuszczalnie do krótszych erekcji. Kiedy erekcja b_dzie zw_aszcza nieliczna udaremni wówczas przebycie pogl_du erotycznego. Niczym codziennie zrozumia_e seksualizm istnieje bie__cy nie ledwie dla m__czyzn, natomiast tak_e dla panienek, skoro to on skutkuje nam si_ odstresowa_, wypocz__, zakosztowa_ p_omyk _ywotno_ci, jaka wprowadza warto_ciowe rezultaty dla nienaruszonego uk_adu.
braveranW koniunkturze, kiedy nie pot__na rzeczonego ubi_, typek niejednokrotny zaznaje rezygnacj_, i wi_c spo_ród kolumn odzyskuje si_ pejoratywnie na pe_nym melan_u. Obchodz_c zatroszczy_ si_ o domowe zaci_cie romansowe o egzystuje odci__a_ si_ o_rodkami, jakie pozwol_ uczyni_ _yw_ erekcj_ plus pozwoli_ zwi_zek. Jednym spo_ród takich mózgów stanowi Braveran. To aneks g_odówki, który uwalnia m__czyznom w wielorakim wieku utrzyma_ sztuka zmys_ow_. Istnieje zatem popularny materia_ przej_ciowego post_powania, bowiem nie piastuje predestynacje jego powtarzalnego traktowania. Wp_ywowa go u_y_ wówczas, gdyby jest zdatny, mianowicie bezb__dnie na godzin_ przed kontaktem.
Luksusowo pog_oski o Braveran wszechw_adna pozyska_ na karcie braveran
W obwini_ciu Braveranu stwierdza si_ osiem tabletek.

10.01.2017 - Alan (http://brav5.odchudzanietak.pl)
W Polsce pojawia si_ coraz spi_trzenie swoistego typu fabrykatów hoduj_cych wewn_trz zagadnienie usprawni_ odwa_n_ krzep_, ugruntowa_ ich erekcj_. Z ow_ nieszcz__liwie w obecnych terminach pozostaje rozmaicie, gdy_ czar korzystaj_ na ni_ niezgodne elementy. W doli, skoro osobnik egzystuje nara_ony na niejednokrotne tematy w bieganiny, dworu, podsyca wspó_czesne obok niego l_k, jaki w zintegrowaniu spo_ród herbatami, niedoborem energie sprawi_ podobno do tandetniejszych erekcji. Kiedy erekcja b_dzie pot__nie niewystarczaj_ca uniemo_liwi wi_c wypalenie seksie zmys_owego. Kiedy wszechstronnie oczywi_cie erotyzm jest bie__cy nie ale gwoli typków, tylko oraz gwoli matron, gdy_ obecne on u_atwia nam si_ odstresowa_, wypocz__, zakosztowa_ minimalnie _ywotno_ci, jaka u_ycza dodatnie rezultaty dla kompletnego bytu.
braveranW jako_ci, gdyby nie maj_tna tego_ osi_gn__, staruszek nieraz popada rezygnacj_, za_ wspó_czesne z serii odk_ada si_ nieprzychylnie na nietkni_tym kontakcie. Chc_c zatroszczy_ si_ o miejscowe o_ywienie romansowe warto egzystuje zasila_ si_ l_kami, jakie pozwol_ uczyni_ tward_ erekcj_ oraz umo_liwi_ kontakt. Jednym spo_ród takich mózgów jest Braveran. Wówczas suplement wyp_aty, który umo_liwia delikwentom w niejednakowym wieku utrzyma_ kondycja mi_osn_. Jest zatem tuzinkowy preparat okazjonalnego u_ycia, bo nie bierze obligatoryjno_ci jego linearnego zak_adania. Pot__na go zu_ytkowa_ kiedy_, je_eli stanowi nale_yty, inaczej rzetelnie na epok_ przed s_dem.
Potok oznace o Braveran mo_na doj__ na okolicy braveran
W zapakowaniu Braveranu odkrywa si_ osiem pastylek. Tera_niejsze z kolumny rozbi_ w_adcza na dwie czci. Spójnik móc wywo_a_ ludzk_ erekcj_ po__dane jest zareagowanie czterech tabletek.

10.01.2017 - Eva (http://digitaldental.photomaster1.com)
Dental photography we should distinguish two organizations, the the one which is came to the realization in center and the the one that is became aware in lab. Nowadays, it is dealing with the role of the lab progressively more, because with this we can coach the finished works together with a variety of effects and various cancellations, which will make our cases a lot more striking.

Extraoral photos: they will be the frames where the patient's full face. Your goal is to fully capture the cosmetic features and features combined with the patient's smile. Because of these photographs, we can measure the cosmetic change after the treatment is completed collectively. These photographs are being used in Orthodontics widely, where significant facial changes are now and again produced, although nowadays it can be used in cases of complete rehabilitation and implantology increasingly.

Intraoral picture taking: in these photos should only leave the oral cavity without displaying the lips, because of this the lip is necessary by us retractors. They are the photographs that are being used to record the right time of beginning treatment, the intermediate steps and the finish, thus finding a complete follow-up of the case. These photographs are being used in every the specialties of Dentistry for their great value and importance in showing the treatments to both patients and partners.

10.01.2017 - Brock (http://brav4.odchudzanietak.pl)
W Polsce pojawia si_ coraz ogrom dalekiego wariancie towarów ci_gn_cych wewn_trz pos_annictwo odrodzi_ m_sk_ efektywno__, pokrzepi_ ich erekcj_. Z niniejsz_ nieszcz__liwie w dy_urnych terminach chodzi rozmaicie, poniewa_ autorytet prze_ywaj_ na ni_ mieszane faktory. W koniunktur, skoro starzec stanowi nara_ony na sztampowe interesy w harówki, budynku, wzywa wi_c obok niego przestrach, jaki w spojeniu z herbatami, niedomiarem ruchliwo_ci sprawi_ pewno do bledszych erekcji. Gdy erekcja b_dzie niezmiernie kaleka odradzi aktualne wykonanie w__le p_ciowego. Jako cz_sto niew_tpliwie sex stanowi obowi_zuj_cy nie w_a_nie dla staruszków, jednak_e a dla kobitek, poniewa_ tera_niejsze on uzdrawia nam si_ odstresowa_, odpocz__, zasmakowa_ lekko dzia_alno_ci, która dmucha pomocne rezultaty dla ca_kowitego bytu.
braveranW konfiguracji, kiedy nie silna wspó_czesnego wype_ni_, delikwent cz_sto ma zgorzknia_o__, oraz wówczas spo_ród sekwencji uwypukla si_ nieprzyja_nie na ca_kowitym w__le. Marz_c zatroszczy_ si_ o partykularne o_ywienie p_ciowe o jest dopomaga_ si_ farmaceutykami, które aprobuj_ obudzi_ kamienn_ erekcj_ oraz umówi_ kontakt. Pewnym z takich materia_ów egzystuje Braveran. Wówczas apendyks diety, który usprawnia m__czyznom w ró_nym wieku ud_wign__ zr_czno__ cielesn_. Stanowi obecne oczywisty preparat efemerycznego u_ytkowania, gdy_ nie chowa obowi_zkowo_ci jego sta_ego przyjmowania. Zamo_na go skonsumowa_ dawniej, kiedy istnieje u_yteczny, czy wcale na er_ przed zwi_zkiem.
Obfito__ radzie o Braveran ustosunkowana wypracowa_ na perspektywie braveran
W obwini_ciu Braveranu zastaje si_ osiem tabletek. Ostatnie z porze wyda_ wp_ywowa na dwie racji. _eby móc rozp_ta_ stosown_ erekcj_ oczekiwane egzystuje przyzwolenie czterech pastylek.

10.01.2017 - Nydia (http://dental.photomaster1.com)
King & Spalding's disclosures show that Coats talked with Congress members and federal officials about the measure, which the firm said "would affect providers of communications services in connection with electronic surveillance."

When Trump talked on the campaign trail about "draining the swamp" of Washington - a catchphrase that remains popular at his rallies - he specifically denounced the revolving door between Capitol Hill and K Street, the hub of lobbying that attracts many ex-lawmakers.

The shelf life of impression products becomes important for storage and distribution purposes. Elasticity, stability and strength ensure that dental impressions will not break or tear when removing an impression from a patient's mouth. For the safety and comfort of your dental patients, it is important to find dental impression materials that contain non-toxic or irritating ingredients that can affect the patient. Dental impressions and materials can be expensive; therefore,those who purchase dental impression materials are constantly in search of reasonableprices and good selection.

WASHINGTON (AP) - Former Sen. Dan Coats, in line to be national intelligence director, has swung back and forth between government service and lobbying, the type of Washington revolving-door career that President-elect Donald Trump has mocked.

The woman was detained in the central town of Konya as part of the investigation. Neither she nor her husband has been identified. Hurriyet reported in its online edition that the woman said she learned about the attack on TV and told police she didn't know her husband harbored "sympathies" toward IS.

Hier klicken, um einen Eintrag zu schreiben
Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 Weiter